Projekt pn: „Aktywni w ZAZ w Jarosławiu”
Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020
Numer i nazwa Osi priorytetowej: VIII Integracja społeczna
Numer i nazwa Działania: 8.1 Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym – projekty konkursowe

Tytuł projektu: Aktywni w ZAZ w Jarosławiu
Okres realizacji projektu: 01.02.2020 do 30.11.2022 r.
Wartość projektu: 3 974 739,34 zł w tym:

• Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich: 3 378 528,43 zł
• Wartość dofinansowania z dotacji celowej: 397 473,94 zł
• Wartość dofinansowania wkładu własnego ze środków PFRON: 198 736,97zł

Beneficjent: Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Jarosławiu
Opis i cel projektu:
Celem głównym projektu jest podniesienie do listopada 2022 r. poziomu aktywności społecznej i zawodowej 18 osób z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub umiarkowanym (u których stwierdzono autyzm, upośledzenie umysłowe lub chorobę psychiczną) zamieszkujących na terenie powiatu jarosławskiego, przeworskiego, przemyskiego lub Miasta Przemyśl.
W ramach projektu planuje się zwiększenie zatrudnienia w Zakładzie Aktywności Zawodowej w Jarosławiu o 18 osób z niepełnosprawnością oraz zwiększenie zakresu prowadzonych usług i produkcji o:
– usługi gastronomiczne (przygotowywanie i dostarczanie posiłków tzw. klientom cateringowym – w szczególności do szkół, przedszkoli i stołówek pracowniczych),
– konfekcjonowanie produkcji ekologicznej podpałki K-lumet/domków dla pszczół.

 

formularz rekrutacyjny projektu

oświadczenie dot miejsca zamieszkania projekt

oświadczenie dot. statusu projekt

oświadcznei dot, pomocy żywnościowej projekt

regulamin rekrutacyjny do projektu

Zapraszamy do udziału w projekcie osoby nieaktywne zawodowo

zgoda na przetwarzanie danych osobowych